Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT), com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma cocat.org, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

COCAT només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix han adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i les llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del vostre lloc web:

Responsable del tractament

Identitat: Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT)

CIF: G63890636

Direcció Postal: Calle Calàbria 120, 08015 Barcelona

Correu electrònic: cocat@cocat.org

Finalitat del tractament de les seves dades, legitimació del tractament i conservació

A COCAT tractarem les seves dades amb les finalitats següents:

Atendre les vostres sol·licituds d’informació a través del nostre email de contacte i enviar-li el nostre newsletter legitimats pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure’s al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.

Gestionar la seva alta com a Usuari de la nostra plataforma i prestar-li els nostres serveis a través d’aquesta, legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.

Enviar-los als usuaris de la nostra plataforma, el nostre newsletter i comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

Un cop complerta la finalitat per la qual es porta a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per dur a terme comunicacions comercials, s’han de mantenir fins als terminis que determini la legislació o fins al moment en què l’interessat s’oposi al tractament.

 

Destinataris de les vostres dades

Les seves dades podran ser cedides a terceres entitats col·laboradores de “COCAT” i la Generalitat de Catalunya, així com a altres organitzacions i entitats amb què col·labora el Responsable del tractament, per dur a terme la seva activitat. Per a tota la resta, no es preveu cap altre tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan hi hagi una obligació legal.

 

Transferències internacionals

Per poder oferir els nostres serveis, COCAT contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països compten amb un nivell adequat de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com ara Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades són:

 

 

 

Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils

COCAT no duu a terme la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

 

Drets de l’interessat

Com a usuari de cocat.org, teniu dret a:

Accés, rectificació i supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposició al tractament, en el moment que cregui que no són necessaris per tal de ser recollits.

A sol·licitar la limitació del tractament, només es conservaran les dades estrictament necessàries per portar a l’exercici les reclamacions.

Retireu el vostre consentiment, en qualsevol moment.

Per procedir a l’exercici de drets cal que us poseu en contacte amb nosaltres a la nostra adreça de correu electrònic cocat@cocat.org.

Si considereu que els vostres drets de protecció de dades han estat vulnerats teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través del vostre lloc web apdcat.gencat.cat.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!