CAT—-

La prevenció de la violència de gènere en els camps de treball internacionals és una preocupació comuna per a les organitzacions que treballem amb i per als/les voluntaris i voluntàries, que gestionen la interacció diària entre els i les participants en els seus projectes de vida col·lectiva. No obstant això, els i les treballador/es joves no sempre se senten capaços d’actuar davant de les situacions problemàtiques que poden trobar, en contextos en els quals les persones amb diferents orígens socioculturals viuen juntes.

L’any 2021, l’entitat francesa Solidarités Jeunesses va realitzar un qüestionari a través del grup de treball de “Gènere i lluita contra la violència de gènere”. A les respostes es va veure reflectida la manca de formació i preparació dels/les professionals de la joventut, així com la necessitat d’eines que els permetin ajudar als/les joves en la creació d’espais segurs per discutir qüestions d’estereotips de gènere i les diverses formes d’abús que generen.

El desig de plantejar aquestes qüestions a escala europea és el punt de partida del projecte del laboratori, que va començar l’abril de 2022. Al voltant d’aquest projecte coordinat per Solidarités Jeunesses, es reuneixen 10 organitzacions associades, procedents de 8 països, amb el suport del programa Erasmus+:

 • Solidarités Jeunesses – Coordinadora / França
 • Active Rainbow / Letònia
 • Associazione LINK / Itàlia
 • CBB / Bèlgica
 • Concordia / França
 • COCAT / Catalunya
 • Gönüllü Hizmetler Derneği / Turquia
 • Grenzenlos / Austria
 • Las Niñas del Tul / Espanya
 • Lunaria / Itàlia

Encara que les organitzacions som conscients de que hi ha una multitud de recursos, no sempre estan adaptats als nostres contextos. Així doncs, el projecte pretén proporcionar als/les professionals de joventut, eines per abordar el tema de la violència basada en el gènere.

Aquestes eines seran el resultat d’un curs de formació innovador i transdisciplinar, resultat de la cooperació entre els diferents sectors implicats (educació no formal, treball social, ciències socials i art).

GiveLab és un projecte de dos anys amb tres moments clau:

– Un seminari internacional a Liege, Bèlgica per abordar el tema amb diferents perspectives – octubre 2022.
– Un laboratori internacional a França per a crear un kit d’eines educatives basat en els resultats del seminari a Bèlgica – febrer de 2023-
– Sessions nacionals de formació per als/les líders/monitors/es dels camps per evitar la violència de gènere- primavera 2023.

ENG—

GiveLab: Laboratory against gender inequality & violence in international volunteering

Prevention of gender-based violence in international workcamps is a common concern for volunteer organisations, which manage the daily interaction between participants on their collective life projects. However, Youth workers do not always feel able to act in advance of the problematic situations they may encounter, in contexts where people with different socio-cultural backgrounds live together.

In 2021, the responses to the questionnaire disseminated within the Solidarités Jeunesses movement by the working group on “Gender and fight against gender-based violence” highlighted a lack of training and preparation for youth professionals, as well as the need for tools to enable them to support young people in creating safe spaces to discuss issues of gender stereotypes and the various forms of abuse they generate.

The desire to raise these issues at the European level is the starting point of the GIVE-Lab project, which started in April 2022. 10 partner organisations, coming from 8 countries, are gathered around this project coordinated by Solidarités Jeunesses, with the support of the Erasmus+ programme:

 • France: Solidarités Jeunesses (coordinator) and Concordia
 • Latvia : Active Rainbow
 • Austria : Grenzenlos – Interkultureller Austausch (ICYE Austria)
 • Spain : Asociación Las Niñas del Tul
 • Catalonia: COCAT
 • Italy : Lunaria and Associazione Link
 • Turkey : Gönüllü Hizmetler Derneği
 • Belgium : Compagnons Bâtisseurs

While organisations are making the observation that there are a multitude of resources but which are not always adapted to our contexts, the project aims to provide youth professionals with tools to address the topic of gender based violence. These tools will be the result of an innovative and transdisciplinary training course, resulting from the cooperation between different sectors involved (non formal education, social work, social sciences, art).

GiveLab is a two-years project with three key moments:

3-day international seminar in Liege, Belgium to address the topic with different perspectives – October 2022

5-day international laboratory where participants will meet in France to create an educational tool kit based on the outcomes of the seminar in Belgium – February 2023

National trainings sessions for camp leaders to prevent gender-based violences- Spring 2023